Algemene Ledenvergadering 2018

Hierbij nodigt het bestuur van R.K.V.V. Teylingen u uit tot het bijwonen van de 94ste Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op donderdag 8 november 2018 in ons clubhuis.

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter.
 1. Het vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 03-11-2017.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 1. Het jaarverslag van de secretaris.
 1. Het jaarverslag van de penningmeester.

5a. Toelichting op het jaarverslag.

5b. Verslag van de kascommissie (Ramon Legel en René van der Krogt)

5c. Goedkeuring jaarrekening

5d. Décharge penningmeester/bestuur

 1. Benoeming kascommissie; Ramon Legel treedt af en René van der Krogt vormt samen, met de reserve van dit jaar Gerard Mens, de kascommissie seizoen 2018 – 2019.
 2. Verkiezing reserve lid kascommissie 2018 – 2019.
 1. Bestuursverkiezing*
 • Dirk van den Nouland is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Kees van der Vlugt als nieuwe penningmeester aan de vergadering ter benoeming voor.
 • Marijke van Beek is aftredend en zij is herkiesbaar.
 • Aad van der Burg is aftredend en hij is herkiesbaar.
 1. Het jaarverslag van de Technische Commissie.
 2. Het jaarverslag van de Jeugdcommissie.
 3. Het jaarverslag van de Onderhoudscommissie.
 4. Het jaarverslag van de Clubhuiscommissie.
 5. Toelichting op de begroting 2018 – 2019 en vaststelling van die begroting.
 6. Rondvraag en sluiting.

 

* Kandidaten of tegenkandidaten moeten door ten minste vijf leden worden gesteld. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de 2e secretaris. Uit dit schrijven moet duidelijk blijken wie de kandidaat is, welke leden hem of haar voordragen en dat de kandidaat een eventuele benoeming wil aanvaarden. Het stellen van (tegen)kandidaten kan geschieden tot uiterlijk woensdag 7 november 2018 bij de 2e secretaris Marcel van der Vlugt Jonkvrouwlaan 1, 2171 TL Sassenheim. Bij een eventuele stemming hebben leden vanaf 18 jaar drie stemmen en leden jonger dan 18 jaar één stem.

 

Albert Vink secretaris

Marcel van der Vlugt 2e secretaris


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.