• Algemene ledenvergadering

 • Hierbij nodigt het bestuur van R.K.V.V. Teylingen u uit tot het bijwonen van de 96ste Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op vrijdag 6 november 2020 in ons clubhuis. Aanvang 19.30 uur.  

  Let op:

  Vanwege de bijzondere omstandigheden graag aandacht voor het volgende; Als u naar de vergadering wilt komen moet u zich voor maandag 2 november aanmelden via een email naar secretaris@rkvvteylingen.nl.

  Mochten meer dan 30 leden zich aanmelden dan houden we dezelfde avond 2 vergaderingen. U krijgt hierover nader bericht.

  De agenda is aangepast met alleen die agendapunten die conform de statuten verplicht zijn.

  Agenda

  1. Opening door voorzitter Rogier Landwer Johan. De voorzitter zal een terugblik geven op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het volgende jaar. Dit is tevens het jaarverslag van de secretaris.
  2. Het jaarverslag van de penningmeester. 
  3. Het vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1-11-2019. 
  4. Ingekomen stukken en mededelingen.
   4a. Toelichting op het jaarverslag van de penningmeester.
   4b. Verslag van de kascommissie Gerard Mens en Kees van der Zwet.
   4c. Goedkeuring jaarrekening.
   4d. Décharge penningmeester/bestuur.
  5. Toelichting op de begroting 2020 – 2021 en vaststelling van die begroting.
  6. Rondvraag en sluiting.

  Bij een eventuele stemming hebben leden vanaf 18 jaar drie stemmen en leden jonger dan 18 jaar één stem.