• Algemene ledenvergadering op 3 november

 • Hierbij nodigt het bestuur van R.K.V.V. Teylingen u uit tot het bijwonen van de 99ste Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op vrijdag 3 november 2023 in ons clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

  Agenda
  1. Opening door voorzitter Rogier Landwer Johan.
  2. Het vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4-11-2022.
  3. Ingekomen stukken en mededelingen.
  4. Het jaarverslag van de secretaris.
  5. Het jaarverslag van de penningmeester.
  5a. Toelichting op het jaarverslag van de penningmeester.
  5b. Verslag van de kascommissie Marijke van Beek en Kees van der Vlugt
  5c. Goedkeuring jaarrekening.
  5d. Décharge penningmeester/bestuur.
  6. Benoeming kascommissie; Marijke van Beek treedt af. Kees van der Vlugt vormt samen met de reserve van dit jaar Rick Rutten de kascommissie seizoen 2023-2024.
  7. Verkiezing reserve lid kascommissie 2023 – 2024.
  8. Bestuursverkiezing*.
  • Jeugdcommissie voorzitter Pieter Kniest is aftredend en herkiesbaar.
  • Secretaris Albert Vink is aftredend en is niet herkiesbaar.
  9. Het jaarverslag van de sponsorcommissie door Huub van der Vlugt.
  10. Het jaarverslag van de Technische Advies Commissie door Mark van der Heijden.
  11. Het jaarverslag Overige senioren door Hans van den Berg.
  12. Het jaarverslag van de Jeugdcommissie door Pieter Kniest.
  13. Het jaarverslag van de Onderhoudscommissie door Aad van der Burg.
  14. Het jaarverslag van de Clubhuiscommissie door Inge Smit.
  15. Toelichting op de begroting 2023 – 2024 en vaststelling van die begroting.
  16. Speciaal verzoek.
  • Het bestuur vraagt de vergadering bij uitzondering toestemming om in dit jubileumjaar tussentijds een paar mensen binnen de vereniging in het zonnetje te zetten als lid van verdiensten of erelid zonder vooraf per persoon toestemming te vragen aan de ALV.
  17. Rondvraag en sluiting.

  * Kandidaten of tegenkandidaten moeten door ten minste vijf leden worden gesteld. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Uit dit schrijven moet duidelijk blijken wie de kandidaat is, welke leden hem of haar voordragen en dat de kandidaat een eventuele benoeming wil aanvaarden. Het stellen van (tegen)kandidaten kan geschieden tot uiterlijk woensdag 1 november 2023 de secretaris Albert Vink Mecklenburg 18 2171 DT Sassenheim. Bij een eventuele stemming hebben alleen leden als volgt stemrecht; vanaf 18 jaar drie stemmen en leden jonger dan 18 jaar één stem.

  Het Bestuur