Jaarvergadering 1-11-2019

Hierbij nodigt het bestuur van R.K.V.V. Teylingen u uit tot het bijwonen van de 95ste Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op vrijdag 1 november 2019 in ons clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening door voorzitter Rogier Landwer Johan.
 2. Het vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8-11-2018. 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 4. Het jaarverslag van de secretaris.
 5. Het jaarverslag van de penningmeester. 
  5a. Toelichting op het jaarverslag van de penningmeester. 
  5b. Verslag van de kascommissie René van der Krogt en Gerard Mens.
  5c. Goedkeuring jaarrekening. 
  5d. Décharge penningmeester/bestuur.
 6. Benoeming kascommissie; Rene van der Krogt treedt af. Gerard Mens vormt samen met de reserve van dit jaar Kees van der Zwet de kascommissie seizoen 2019 – 2020.
 7. Verkiezing reserve lid kascommissie 2020 – 2021.
 8. Bestuursverkiezing*.
  • 2e secretaris Marcel van der Vlugt is aftredend en hij is niet herkiesbaar > het bestuur stelt voor deze functie te laten vervallen.
  • Voorzitter Rogier Landwer Johan is aftredend en hij is herkiesbaar.
  • Bestuurslid technische zaken Hans is aftredend en hij is niet herkiesbaar > Het bestuur zoekt naar een invulling van deze functie.
  • Bestuurslid onderhoud Dick Noordermeer is aftredend en hij is niet herkiesbaar. > Het bestuur zoekt naar een invulling van deze functie.
 9. Het jaarverslag van de Technische Commissie Hans van den Berg. 
 10. Het jaarverslag van de Jeugdcommissie Pieter Kniest. 
 11. Het jaarverslag van de Onderhoudscommissie.
 12. Het jaarverslag van de Clubhuiscommissie Marijke van Beek. 
 13. Toelichting op de begroting 2019 – 2020 en vaststelling van die begroting. 
 14. Rondvraag en sluiting.

* Kandidaten of tegenkandidaten moeten door ten minste vijf leden worden gesteld. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de 2e secretaris. Uit dit schrijven moet duidelijk blijken wie de kandidaat is, welke leden hem of haar voordragen en dat de kandidaat een eventuele benoeming wil aanvaarden. Het stellen van (tegen)kandidaten kan geschieden tot uiterlijk woensdag 30 oktober 2019 bij de 2e secretaris Marcel van der Vlugt Jonkvrouwlaan 1, 2171 TL Sassenheim. Bij een eventuele stemming hebben leden vanaf 18 jaar drie stemmen en leden jonger dan 18 jaar één stem.