• Privacyverklaring

  Dit is de privacyverklaring van RKVV Teylingen gevestigd te Sassenheim aan de Roodemolenweg 8,

  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446151.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig

  wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet

  hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

   

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  RKVV Teylingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur, sponsor en/of vrijwilliger

  bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   

  – Voor- en achternaam

  – Geslacht

  – Geboortedatum

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  – Bankrekeningnummer(IBAN)

   

  Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en de KNVB zorgt voor

  beveiliging van Sportlink waarvoor slechts een beperkt aantal mensen bij RKVV Teylingen

  geautoriseerd is met het oog op wedstrijden.

   

  2. Doel en grondslag verwering persoonsgegevens

  Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens?

   

  RKVV Teylingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling

  – Het lidmaatschap kenbaar maken aan de KNVB

  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

  – U te informeren over activiteiten van de vereniging en over wijzigingen van het lidmaatschap

  – RKVV Teylingen verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat

   

  3. Geautomatiseerde besluitvorming

  RKVV Teylingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

  medewerker van RKVV Teylingen) tussen zit. RKVV Teylingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: KNVB portaal (Sportlink) in kader van deelname aan competitie KNVB, een boekhoudprogramma en office-applicaties.

   

  4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

  RKVV Teylingen bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op

  geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt

  die wens gerespecteerd.

  Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor het persoonsgegeven Bankrekeningnummer(IBAN): 2

  jaar na einde lidmaatschap.

   

  5. Delen van persoonsgegevens met derden

  RKVV Teylingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig

  is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst

  om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RKVV

  Teylingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en

  door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. RKVV Teylingen

  gebruikt voor haar website alleen functionele/analytische cookies. We kunnen dankzij deze cookies

  zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies

  mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch

  noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke

  wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

   

  7. Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing

  op de websites van RKVV Teylingen. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

  RKVV Teylingen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende

  privacyverklaring van die websites te raadplegen.

   

  8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U hebt het recht RKVV Teylingen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de RKVV

  Teylingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is

  deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U

  dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd

  worden, zal RKVV Teylingen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de

  betreffende gegevens van RKVV Teylingen hebben ontvangen. U kunt een verzoek tot inzage,

  correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van

  uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

  privacy@rkvvteylingen.nl

  RKVV Teylingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij

  de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  9. Wijziging van het privacy beleid

  RKVV Teylingen past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op

  de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. RKVV

  Teylingen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke

  wijzigingen zal de RKVV Teylingen er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

   

  10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  RKVV Teylingen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen

  verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen

  de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de

  persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd

  worden.