Dit is de privacyverklaring van RKVV Teylingen gevestigd te Sassenheim aan de Roodemolenweg 8,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446151.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

RKVV Teylingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur, sponsor en/of vrijwilliger
bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer(IBAN)

Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en de KNVB zorgt voor
beveiliging van Sportlink waarvoor slechts een beperkt aantal mensen bij RKVV Teylingen
geautoriseerd is met het oog op wedstrijden.

2. Doel en grondslag verwering persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens?

RKVV Teylingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Het lidmaatschap kenbaar maken aan de KNVB
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over activiteiten van de vereniging en over wijzigingen van het lidmaatschap
– RKVV Teylingen verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat

3. Geautomatiseerde besluitvorming

RKVV Teylingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van RKVV Teylingen) tussen zit. RKVV Teylingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: KNVB portaal (Sportlink) in kader van deelname aan competitie KNVB, een boekhoudprogramma en office-applicaties.

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

RKVV Teylingen bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op
geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt
die wens gerespecteerd.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor het persoonsgegeven Bankrekeningnummer(IBAN): 2
jaar na einde lidmaatschap.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
RKVV Teylingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RKVV
Teylingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. RKVV Teylingen
gebruikt voor haar website alleen functionele/analytische cookies. We kunnen dankzij deze cookies
zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

7. Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de websites van RKVV Teylingen. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.
RKVV Teylingen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht RKVV Teylingen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de RKVV
Teylingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is
deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U
dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd
worden, zal RKVV Teylingen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de
betreffende gegevens van RKVV Teylingen hebben ontvangen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
privacy@rkvvteylingen.nl
RKVV Teylingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijziging van het privacy beleid

RKVV Teylingen past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op
de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. RKVV
Teylingen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de RKVV Teylingen er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RKVV Teylingen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.